داکتوگرافی پستان (گالاکتوگرافی) چگونه انجام می شود؟

داکتوگرافی پستان (گالاکتوگرافی) چگونه انجام می شود؟

داکتوگرافی پستان (گالاکتوگرافی) چگونه انجام می شود؟

گالاکتوگرافی یا داکتوگرافی پستان با استفاده از دستگاه ماموگرافی ( پرتوهای ضعیف اشعه ایکس) و با کمک تزریق ماده حاجب به داکت های شیری انجام می شود. پیش از انجام تصویربرداری، متخصص ماموگرافی در در صورت لزوم با دست نقاطی که با تحریک آن ها ترشح مایع از پستان ها رخ می دهد را شناسایی می کنند و با فشردن آن اندکی از مایع ترشح شده را خارج کرده و برای سنجش میزان غلظت ، رنگ و مواد موجود درآن ، این مایع را به آزمایشگاه می فرستند.
پس از شناسایی مجاری شیری مورد آزمایش و انجام نمونه برداری از مایع ترشح شده از نوک پستان، پزشک با استفاده از یک سوزن بسیار نازک ، ماده حاجب را به درون مجاری شیری تزریق می کند. سپس سینه ها در وضعیت مناسب برای انجام تصویربرداری ماموگرافی قرار می گیرند و تصویربرداری در جهات مختلف از داکت های شیری پستان انجام می شود.

social position

اشتراك گذاری نوشته


× ثبت نوبت آنلاین و ارسال نسخه